ŽIVLJENJE V OBJEMU GOZDOV

(akronim ŽVOG)

Operacija za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2017, ki se bo financirala iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Vodilni partner: Turistično društvo Kočevje

Partnerji:

–          Zavod Putscherle

–          Lesart d.o.o. proizvodnja in storitve d.o.o., Stara Cerkev

–          Društvo tabornikov rod svobodnega Risa

–          Društvo Zdrav.si

–          Pokrajinski muzej Kočevje

Cilji operacije:

Na območju LAS, zlasti na Kočevskem, je dediščina, tako kulturna kot naravna, premalo prepoznana kot vrednota. Prebivalci območja se pomena dediščine in možnosti, ki jih nudi zlasti na področju turizma in kvalitetnega bivanja, ne zavedajo dovolj. Predvsem na Kočevskem je prisoten tudi občutek pomanjkanja lokalne identitete, ki izhaja prav iz nepoznavanja dediščine. Zato je potrebno prebivalce območja ozaveščati o pomenu dediščine in koristih, ki jih prinaša njeno ohranjanje in razvijanje.

S projektom želimo prebivalce ozavestiti o pomenu dediščine in jih tako spodbuditi k skrbi zanjo. Vzpostavili bomo tri interaktivne točke, kjer se bodo skozi uporabo sodobne interaktivne, multimedijske tehnologije (video, touchscreen, navidezna resničnost) seznanili in poučili o naravnih in kulturnih značilnostih območja. Ker so v sodobnem svetu zelo pomembne tudi spletne vsebine – ne samo mladi temveč vse generacije ljudi iščejo informacije na spletu, bomo postavili spletno stran in blog, prek katerih bomo promovirali naše vsebine in aktivnosti. Predvsem blog bo služil prikazu kulturne in naravne dediščine na Kočevskem in širše na območju LAS. Projekt zaokrožajo delavnice na prostem (v gozdu) oz. aktivnosti izobraževanja in ozaveščanja, v katerih bomo udeležence vseh starostnih skupin in ne glede na spol, raso, vero ali narodnost z interaktivnimi vsebinami naučili ravnanja z naravno in kulturno dediščino (npr. pravila obnašanja v gozdu, nabiranje užitnih rastlin in gob, priprava gozdne hrane itd.), kar bodo nato lahko utrdili na praktičnih delavnicah. Medgeneracijski delavnici fotografiranja v gozdu in fotografiranja zapuščenih kočevarskih vasi bosta udeležence naučili prepoznavati elemente naravne in kulturne dediščine in jih interpretirati s fotografijo. Z delavnicami telovadbe in meditacije v gozdu bomo ozaveščali in izobraževali vse generacije o zdravju in zdravem načinu življenja. Medgeneracijske delavnice izdelave rož iz papirja bodo vsem generacijam predstavile spretnost žena v preteklosti (nesnovno dediščino) in udeležence motivirale k razvoju in odkrivanju spretnosti. Delavnice bomo promovirali na interaktivnih točkah, ki bodo služile tudi kot izhodiščne točke za raziskovanje. Na ta način bomo dediščino vključili v turistično ponudbo na celotnem območju LAS.

Projektni partnerji se bomo povezali, ponudili skupne produkte, zastavljene tako, da se bodo medsebojno navezovali in dopolnjevali. Promovirali jih bomo skupaj. Projekt je naravnan trajnostno. Poleg povečanja turistične ponudbe in možnosti za odpiranje novih delovnih mest v prihodnosti želimo povečati tudi identificiranje prebivalcev z naravno in kulturno dediščino območja LAS, kar bo imelo dolgoročen pozitiven učinek.

Glavne aktivnosti:

Razvijati prepoznavnost in spodbuditi ohranjanje naravne in kulturne dediščine, s čimer bomo povečali lokalno pripadnost (pospešili razvoj identitete) in povečali turistično prepoznavnost območja.

Ciljne skupine:

Dejavnosti so namenjene vsem skupinam obiskovalcev: brez ozira na spol, rasno, etnično ali versko pripadnost, še posebej pa mladim, ženskam in starejšim. Vzpostavljene bodo interaktivne točke na treh lokacijah, urejena bosta spletna stran in blog ter organizirane delavnice za spoznavanje naravne in kulturne dediščine.

Pričakovani rezultati operacije:

–          Vzpostavitev 3 interaktivnih točk z informacijami o naravni in kulturni dediščini.

–          Povečanje prepoznavnosti dediščine kot vrednote in krepitev lokalne identitete.

–          Interaktivne točke bodo predstavljale nov turistični produkt.

–          Izobraževanje o pomenu varovanja naravne in kulturne dediščine in o sobivanju z njo.

–          Dostopnost vsebin široki tuji in domači javnosti

–          spodbujanje razvoja trajnostnega turizma na sicer turistično še dokaj neprepoznavnem območju in povečanje prepoznavnosti ter povezovanje lokalne turistične ponudbe

–          širjenje aktivnosti in nove zaposlitvene možnosti v prihodnosti.

–          povečanje dejavnosti za prosti čas, turizem in kulturne dejavnosti.

  Projektne dejavnosti in promocijo bomo izvajali na celotnem območju LAS.

Območje občin, ki jih pokriva operacija:

–          Občina Dobrepolje

–          Občina Kočevje

–          Občina Kostel

–          Občina Loški Potok

–          Občina Osilnica

–          Občina Ribnica

–          Občina Sodražica

–          Občina Velike Lašče

Kazalniki:

Projekt povečuje št. partnerstev za spodbujanje inovativnosti: 1, št. storitev za spodbujanje inovativnosti: 3 interaktivne točke; št. urejenih lokacij za dvig kakovosti življenja: 3; št. storitev za spodbujanje turizma: 19 (3 mobilne interaktivne točke, 14 delavnic, 1 spletna stran, 1 blog), št. partnerstev za spodbujanje turizma: 1, št. dogodkov za krepitev lokalne identitete: (14 delavnic, 11 predstavitev projekta), št. storitev za interpretacijo kulturne dediščine: 5 (3 mobilne interaktivne točke, 1 spletna stran, 1 blog, 14 delavnic), št. okoljskih storitev: 7 (izposoja koles, knjižica o gozdni hrani, 5 delavnic v gozdu), št. partnerstev za ohranjanje okolja: 1, št. storitev za medgeneracijsko sodelovanje: 17 (14 delavnic, 3 mobilne interaktivne točke).

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

https://www.program-podezelja.si/sl/

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

sl_SISlovenian